Wycieczka z Johannesburga do Durbanu

Program wycieczki z Johannesburga do Durbanu

Park Krugera

Trasa Panoramiczna

Suazi

Rejs po Estuarium St Lucia (UNESCO)

Piesze zwiedzanie rezerwatu Mlilwane

Safari w Hluhluwe-iMfolozi

Mapa trasy wycieczki z Johannesburga do Durbanu z wizytą w Parku Krugera

Wycieczka Kruger, Trasa Panoramiczna, St Lucia, Hluhluwe-iMfolozi

 1. Przejazd do Parku Krugera Wycieczka star­tuje z Johan­nes­burga o godzi­nie 7.00 rano, opusz­czamy tęt­niące życiem mia­sto, wspinamy się przez wyżynę Weldów. Pierw­szymi więk­szymi mia­stami na naszej tra­sie będzie eMa­lah­leni (Wit­bank) i Mid­del­burg. Nazwa eMa­lah­leni zna­czy „miej­sce węgla” dzięki 22 odkryw­ko­wym kopal­niom węgla w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych tej gminy. Węgiel żywi wiecz­nie głodne elek­trow­nie, dobrze widoczne z auto­strady. Sprzyja to wyso­kiej urba­ni­za­cji i indu­stria­li­za­cji tej czę­ści pro­win­cji Mpu­ma­langa. Buduje się tutaj wiele domów i fabryk, cho­ciaż cały czas prze­wa­żają tutaj wiel­kie plan­ta­cje kuku­ry­dzy. Dla wielu jest to total­nym zasko­cze­niem, zamiast pustej sawanny, widzimy dobrze utrzy­mane farmy i fabryki. Szosy dobrze utrzy­mane, sprzy­jają szyb­kiej jeździe, jed­nak jeste­śmy w miej­scu zwa­nym kędyś Highveld, czyli wyży­nie. Ozna­cza to, że wspi­namy się na wyso­kość ponad 2000 m. n. p. m., i znów zjeż­dżamy w dół. Do takiej jazdy wska­zany jest silny samo­chód. Kolejne, mijane mia­sto to Mid­del­burg sły­nący wiel­kich hut stali nie­rdzew­nej. Wate­rval Boven (znany teraz jako Emgwe­nya) jest na szczy­cie Highveldu. Są to prze­piękne oko­lice, szkoda, że czas nie pozwala nam na zwie­dze­nie tutej­szych wodo­spa­dów. Rzeki pełne są pstrą­gów. Wielu miesz­kań­ców Johan­nes­burga przy­jeż­dża do pobli­skiego Dul­l­strom, żeby węd­ko­wać na pstrągi. Co cie­kawe, pstrągi przy­wie­ziono Do Afryki Połu­dnio­wej z Europy w 1897 roku. Węd­ko­wa­nie stało się popu­larną formą odpo­czynku dopiero w latach 60. dwu­dzie­stego wieku. Za Wate­rval Boven, droga wie­dzie w dół skarpy, mija­li­śmy tu ogromną fabrykę Ngo­dwane Mill zaj­mu­jącą się mie­le­niem drewna prze­zna­czo­nego do pro­duk­cji papieru. Drewno pocho­dzi z wiel­kich plan­ta­cji widocz­nych z szosy. Drewno z lasów euka­lip­tu­so­wych uży­wane jest w kopal­niach. Na szczę­ście, płatna auto­strada N4 okalająca Mbombela (Nel­spruit) w drodze do Maputo, zaosz­czę­dza to dużo czasu.

  Nocleg w Nkambeni Safari Camp z basenem z widokiem na zaporę gdzie gromadzi się wiele zwierząt.

  Obiadokolacja

  Namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Opcjonalnie: safari przed zachodem słońca

 2. Park Krugera jeepami Asfal­towe szosy w Parku Kru­gera tro­chę psują pierw­sze wra­że­nie. Na szczę­ście, po pierw­szym safari uzna­jemy, że jest to wspa­niałe udo­god­nie­nie. Nie potrze­bu­jemy samo­chodu tere­nowego, nie zabłą­dzimy dzięki dobremu ozna­ko­wa­niu. Drogi tere­nowe przy tak wiel­kiej licz­bie odwie­dza­ją­cych czy­ni­łyby wię­cej spu­sto­sze­nia dla natu­ral­nego śro­do­wi­ska. Samo­chody też by na tym ucier­piały. Pomyślmy, co by się stało, kiedy zako­piemy się w bło­cie i nie możemy wyjść z pojazdu? Z samego rana wyjazd na cało­dzienne safari pojaz­dami zwa­nymi potocz­nie jeepami, choć w rze­czy­wi­sto­ści są to samo­chody marki Toy­ota. Nasz kem­ping jest pomy­słowo wkom­po­no­wany w kra­jo­braz. Dźwięki bęb­nów dobie­ga­ją­cych z poka­zów lokal­nego zespołu nie zali­czymy do odgło­sów cywi­li­za­cji. Dla nas kul­tura tych ludzi jest rów­nie egzo­tyczna, jak dzika przy­roda wokół. Z dru­giej strony mamy wąt­pli­wo­ści czy na­dal kul­ty­wuje się te tra­dy­cje albo to tylko spo­sób zara­bia­nia na naiw­nych tury­stach. Tak czy ina­czej, ten rodzaj muzyki kreuje praw­dzi­wie znie­wa­la­jący nastrój.

  Nocleg w Nkambeni Safari Camp z basenem z widokiem na zaporę gdzie gromadzi się wiele zwierząt.

  Śniadanie, obiadokolacja

  Namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja dnia: całodzienne safari jeepami

 3. Zdjęcia na Trasie Panoramicznej Po opcjonalnej pieszej wędrówce po buszu zwiedzimy Trasę Panoramiczną. Przez miliony lat rzeki Blyde i Treur żłobiły Bourke’s Luck Potholes z pomocą niesionego materiału rzecznego. Mówi się, że w licznych kotłach eworsyjnych Irlandczyk o nazwisku Bourke znalazł dużo złota. Wydaje się to mało prawdopodobne, stracił on tutaj wiele cennego czasu, kiedy inni bogacili się w pobliskim Pilgrims Rest. Na Trasie Panoramicznej istnieje wiele punktów widokowych i wodospadów. Ze względu na wysokość, na jakiej się znajdujemy, warto mieć kurtkę z powodu częstych zimnych wiatrów. Trasa Panoramiczna słynie z mgieł zasłaniających widoki.

  Śniadanie, obiadokolacja

  Namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Opcjonalne: piesze safari

  Atrakcja dnia: punkty widokowe na Trasie Panoramicznej

 4. Mlilwane Wildlife Sanctuary w Eswatini Prze­jeż­dżamy przez Park Kru­gera w kie­runku gra­nicy Eswa­tini (Suazi). Dzięki wyso­kiemu zawie­sze­niu cię­ża­rówki przy­drożne trawy nie zasła­niają pola widze­nia. Krótki prze­jazd z Kru­gera do gra­nicy Suazi wie­dzie przez malow­ni­cze góry i zagaj­niki. Jedziemy pro­sto do Ezul­wini Val­ley (Doliny Raju) uwa­ża­nej za naj­więk­szą atrak­cję tury­styczną tego nie­wiel­kiego kraju. Pobli­ska skała gra­ni­towa uwa­żana za naj­więk­szą na świe­cie, Sibebe Rock zapew­nia spek­ta­ku­larne widoki na Pine Val­ley, to także dosko­nałe miej­sce na pik­nik. The Tea Road wije się na szczyt Gór Mdzimba, miej­sca pochówku kró­lów. Zmarli kró­lo­wie mogą cie­szyć się wido­kiem bliź­nia­czych skał zwa­nych Pier­siami Sheby, o któ­rych mowa w powie­ści Ridera Hag­garda „King Solo­mon’s Mines”.

  Nocleg: Mlilwane Wildlife Sanctuary lub Hlane Royal National Park

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Przejście graniczne: Suazi — Matsamo, RPA — Jeppes Reef

 5. Wędrówki po Mlilwane Samo­dzielne zwie­dza­nie rezer­watu Mlil­wane 4560 ha są moż­liwe ze względu na względny brak nie­bez­piecz­nych dla ludzi zwie­rząt. Z rana nasz prze­wod­nik popro­wa­dzi nas „Szla­kiem Natury”, zdo­bę­dziemy tu wiele cie­ka­wych infor­ma­cji o tym miej­scu. Formą przy­gody będzie samo­dzielne zwie­dza­nie afry­kań­skiego buszu. Pomimo braku nie­bez­piecz­nych dla ludzi zwie­rząt, należy zacho­wać ostroż­ność.

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Nocleg: Mlilwane Wildlife Sanctuary lub Hlane Royal National Park

  Opcjonalne: jazda rowerami górskimi w Mlilwane lub safari, piesze wędrówki

 6. Estuarium Isimangaliso Prze­kra­czamy gra­nicę RPA, jedziemy do malow­ni­czego Zulu­landu. Na noc zatrzy­mu­jemy się w iSi­man­ga­liso. Jako pierw­szy obiekt w RPA- iSi­man­ga­liso tra­fiło na Listę Świa­to­wego Dzie­dzic­twa UNESCO w 1999 roku. Pod­czas uro­czy­stego prze­mó­wie­nia Nel­son Man­dela powie­dział: musi być tylko jedno miej­sce na świe­cie, gdzie naj­star­szy ssak (noso­ro­żec) i naj­więk­szy na świe­cie lądowy ssak (słoń) żyją w eko­sys­te­mie razem z oka­zami naj­star­szej na świe­cie ryby (lati­me­ria) oraz z naj­więk­szym na świe­cie ssa­kiem mor­skim (wie­lo­ryb).

  Śniadanie, obiadokolacja

  Nocleg: Shonalanga

  Przejście graniczne: Suazi — Lavumisa Town Board, RPA — Golela

 7. Rezerwat Hluhluwe-iMfolozi Park Z samego rana wyruszamy na safari w Hluhluwe-iMfolozi, najstarszego w RPA rezerwatu przyrody, słynącego z białych i czarnych nosorożców. W godzinach popołudniowych rejs statkiem po estuarium.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Shonalanga

  Atrakcje dnia: safari w Hluhluwe-iMfolozi, rejs statkiem w Isimangaliso

 8. Zakończenie wycieczki w Durbanie Durban to największy i najgłębszy port oceaniczny w Afryce Południowej i znany kurort. Wieczór spędzimy na degustacji dań kuchni indyjskiej, jako że Durban jest domem dla największej populacji Hindusów żyjących poza Indiami.

  Nocleg: samodzielna rezerwacja

  Śniadanie

  Opcjonalne rozrywki: obiad w indyjskiej restauracji