Wycieczka Z Kapsztadu do Windhoek

Atrakcje wycieczki do Namibii

Zobaczymy Kanion Rzeki Rybiej

Robimy zdję­cia w lesie drzew koker­boom

Wspinaczka na wydmę piaskową

Czynny odpoczynek w Swakopmund

Zwiedzamy Spitzkoppe

Las drzew Kokerboom

Plac Zabaw Gigantów

Biała Dama w Brand­berg

Safari w Parku Naro­do­wym Eto­sha

Mapa trasy wycieczki z Johannesburga do Wodospadu Wiktorii.

Romantyczna wycieczka w atrakcyjnej cenie

 1. Góry Cederberg Zbiórka w Kapsz­ta­dzie o godzi­nie 7.00. Pro­simy być na miej­scu pół godziny wcze­śniej. Po zała­twie­niu for­mal­no­ści i uzu­peł­nie­niu zapa­sów w lokal­nym super­mar­ke­cie żegnamy się z Kapsz­ta­dem przez krótki postój nad Zatoką Sto­łową z wido­kiem na Górę Sto­łową. Noc spę­dzimy w uro­czym Citrus­dal poło­żo­nym u stóp gór Ceder­berg. Od dawien dawna miesz­kali to ludzie San, jedyny ślad po nich to liczne rysunki naskalne. Dzięki sprzy­ja­ją­cym warun­kom roz­wi­nęła się tu uprawa owo­ców cytru­so­wych, wypie­ra­nych powoli przez win­nice i pola her­baty Rooibos i Buchu.

  Lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Marcuskraal Campsite

 2. Wyżyna Nama, rzeka Oranje Prze­ci­namy Nama­qu­aland. Pła­ski, mono­tonny teren z roślin­no­ścią nie­prze­kra­cza­jącą wyso­ko­ści 200 mm. Od lipca do wrze­śnia Nama­qu­aland pokrywa się kobier­cami kwia­tów. Zakwita tutaj około 4000 gatun­ków roślin cebul­ko­wych. Około 1000 gatun­ków kwia­tów może rosnąć jedy­nie tutaj. W tych nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach rośliny gro­ma­dzą wodę w cebul­kach przez cały rok, by roz­kwit­nąć dum­nie na wio­snę. Wiele z tych roślin pod­lega ści­słej ochro­nie.

  Nocleg: Fiddlers Creek Campsite

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

  Atrakcja dnia: dzikie kwiaty (od sierpnia do września)

 3. Kanion rzeki Rybiej — Namibia Chętni udają się na spływ rzeką Oranje. Ta naj­dłuż­sza rzeka w RPA dostar­cza cen­nej wody dla farm roz­sia­nych wzdłuż jej biegu. Pokłady dia­men­tów w Nami­bii powstały dzięki nur­towi rzeki nio­są­cemu te cenne kamie­nie przez miliony lat. Po relak­sie przy gorą­cych źró­dłach Ai-Ais osia­damy na noc sąsiedz­twie wiel­kiego kanionu rzeki Fish.

  Nocleg: Hobas Campsite

  Opcjonalne atrakcje: półdniowa przygoda na kanoe

  Przejścia graniczne: RPA: Vioolsdrift, Namibia: Noordoewer

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

 4. Plac Zabaw Gigantów Podzi­wiamy kanion rzeki Rybiej, zdję­cia w cza­sie zło­tej godziny. Wyjazd do Keet­man­shoop na kolejną sesję zdję­ciową. Tym razem będziemy foto­gra­fo­wać sku­pi­sko drzew koker­boom, nazwane lasem, bo drzewa te nieczę­sto rosną tak powszech­nie. Rośnie tutaj około 250 drzew, a raczej alo­esów, naj­star­sze i zara­zem naj­wyż­sze drzewa liczą około 300 lat. Nic dziw­nego, że tak uni­kalne miej­sce mia­no­wano do rangi pomnika naro­do­wego przy­rody Nami­bii w roku 1995. Zoba­czymy tutaj góralki i stada wikła­czy socjal­nych. Następ­nie zdję­cia na pobo­jo­wi­sku zosta­wio­nym przez giganty — Giants Play­gro­und.

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Nocleg: Quiver Tree Forest

 5. Narodowy Park Namib Naukluft Wresz­cie nad­szedł czas by podzi­wiać wydmy Nami­bii. Jedziemy do wnę­trza pustyni Namib. Zwie­dzamy kanion Sesriem. Nocu­jemy w sąsiedz­twie wydm przy akom­pa­nia­men­cie geko­nów pia­sko­wych (Pte­no­pus).

  Nocleg: Sesriem campsite

  Główna Atrakcja: kanion Sesriem

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

 6. Wydmy Sossusvlei Wyjazd z kem­pingu przed wscho­dem słońca. Na szczę­ście na tere­nach pod­zwrot­ni­ko­wych słońce nie wscho­dzi bar­dzo wcze­śnie. W mie­sią­cach let­nich jest tylko około 13 godzin świa­tła sło­necz­nego na dobę. W mie­sią­cach zimo­wych tylko 11 godzin. Róż­nica mię­dzy dłu­go­ścią dnia i nocy nie jest ni­gdy duża. Na bosaka wspi­namy się po zim­nym pia­sku na Wydmę 45, by uchwy­cić moment uka­za­nia się słońca. Po śnia­da­niu prze­jazd do pobli­skiego Sos­su­svlei na zwie­dza­nie Deadvlei z lokal­nym prze­wod­ni­kiem, który przed­stawi nam to dobrze znane nam miej­sce. Nawet jeśli ni­gdy w życiu nie sły­sze­li­śmy o Sos­su­svlei, z pew­no­ścią widzie­li­śmy foto­gra­fie w biu­rach podróży. Swój rudy kolor, wydmy zawdzię­czają zawar­to­ści tlen­ków żelaza, możemy się o tym łatwo prze­ko­nać, wystar­czy przy­ło­żyć magnes.

  Nocleg: Boesman’s Camp

  Atrakcje dnia: wspinaczka na Wydmę 45, zwiedzanie Sossusvlei

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

 7. Wyjazd w kierunku Swakopmund Postój przy tablicy Zwrot­nika Kozio­rożca. Kon­ty­nu­ujemy jazdę do nadmor­skiego kurortu na końcu świata- Swa­kop­mund, gdzie czeka na Cie­bie przy­goda i dawka cywi­li­za­cji. Krótko zatrzy­mu­jemy się nad laguną Walvis Bay na spo­tka­nie z fla­min­gami, które bro­dzą na pły­ci­znach. Już na miej­scu rezer­wu­jemy opcjo­nalne atrak­cje na jutro.

  Amanpuri Travellers Lodge lub Strauss Holiday Accommodation

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

 8. Swakopmund samemu Dzi­siej­szy dzień pozo­staje do wła­snej dys­po­zy­cji. Sko­rzy­stamy z licz­nych atrak­cji ofe­ro­wa­nych tutaj

  Amanpuri Travellers Lodge lub Strauss Holiday Accommodation

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Atrakcje do wyboru: skoki tandemowe na spadochronie, sandboarding (zjazdy na desce na wydmach), quadbiking, dolphin cruise, loty samolotem, wędkowanie

 9. Podziwiamy Spitzkoppe Dojeż­dżamy do masyw­nych gra­nitowych for­ma­cji Spitz­koppe, wzno­szą­cego się 670 metrów nad pusty­nią. To jedno z naj­pięk­niej­szych miejsc, jakie odwie­dzimy. Panu­jący tutaj spo­kój stwa­rza mistyczną atmos­ferę. Śpij pod gwiaz­dami obok wiel­kiej gra­nitowej skały, Obser­wuj zmie­nia­jące się odcie­nie koloru poma­rań­czo­wego pod­czas wschodu słońca. Lub sprawdź swoje umie­jęt­no­ści, wspi­na­jąc się na jeden z wielu szczy­tów, zanim wró­cisz do obozu, aby roz­luź­nić zmę­czone mię­śnie i cie­szyć się orzeź­wia­ją­cym zacho­dem słońca. Wspi­naczka na Spitz­koppe oka­zała się trud­niej­sza, niż się spo­dzie­wano. Ofi­cjal­nie szczyt zdo­byty został w listo­pa­dzie 1946 roku. Kilka wcze­śniej­szych prób skoń­czyło się nie­po­wo­dze­niem. Trud­ność sta­no­wił dojazd do Spitz­koppe i zapasy wody pit­nej jak też pio­nowa skała około 3 m wyso­ko­ści. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych gra­nit staje się gorący, pra­wie nie­moż­liwy do wspi­naczki. Mówi się, że w 1904 roku żoł­nierz nie­miec­kich oddzia­łów kolo­nial­nych wszedł na szczyt i nawet roz­pa­lił tam ogni­sko. Zagadką pozo­staje, co tam palił? Legenda mówi, że żoł­nierz ni­gdy nie wró­cił, jego ciała ni­gdy nie zna­le­ziono. Obec­ność sztuki naskal­nej to jedyny dowód, że tereny te nale­żały kie­dyś do lud­no­ści San (Praw­dziwi Ludzie). Będziemy cie­szyć się spa­ce­rem i mieć oka­zję zoba­czyć przy­kłady sztuki naskal­nej arty­stów ludu San.

  Nocleg: Brandberg Rest Camp

  Atrakcje dnia: zwiedzanie Spitzkoppe i malowideł naskalnych Buszmenów

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

 10. Brandberg- Biała Dama Góry Brand­berg (Bur­ning Moun­ta­ins) są naj­wyż­sze w Nami­bii, odkryto w nich około 23 tysiące rysun­ków naskal­nych. Jeden rysu­nek, odkryty 100 lat temu spra­wił, że Brand­berg stał się popu­larną atrak­cją tury­styczną. Rysun­kiem tym jest Biała Dama z Brand­berg. Oceńmy sami, czy fak­tycz­nie biała dama przed­sta­wia kobietę z Europy? Wielu uważa, że rysunki w podob­nym stylu spo­tyka się na Kre­cie. Czy moż­liwe, że Busz­meni spo­tkali bia­łych ludzi już 2000 lat temu? Teren ten, o powierzchni 450 km² mia­no­wano do rangi Pom­nika Naro­do­wego. Uda­jemy się na pie­szą wędrówkę do Maack Shel­ter, by odwie­dzić White Lady. Trasa dłu­go­ści 6 km w obie strony bie­gnie w górzy­stym tere­nie, wzdłuż wąwozu zwy­kle suchej rzeki Tsi­sab.

  Nocleg: Brandberg White Lady

  Atrakcja dnia: Biała Dama

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

 11. Safari w Etoszy Do Eto­szy dojeż­dżamy w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. Nie mar­nu­jemy czasu, uda­jemy się na zwie­dza­nie tego wiel­kiego rezer­watu. Eto­sza roz­ciąga się wokół Eto­sha Pan, czyli ogrom­nej, pozba­wiona roślin­no­ści depre­sji i sol­ni­ska o powierzchni 4760 km². Zoba­czymy tu wiele zwie­rząt gro­ma­dzą­cych się stad­nie przy wodo­po­jach. Obok kem­pingu Okau­ku­ejo ist­nieje wodo­pój oto­czony widow­nią z ław­kami. Możesz tam sie­dzieć i obser­wo­wać zwie­rzęta, i cho­ciaż jest tam wiele osób, czu­jesz się samotny, ponie­waż cała Twoja kon­cen­tra­cja polega na obser­wo­wa­niu zwie­rząt. Wodo­pój jest oświe­tlony, możemy więc obser­wo­wać zwie­rzęta w nocy. Natrętne sza­kale buszują po śmiet­ni­kach w poszu­ki­wa­niu żyw­no­ści. Nie zwra­cają więk­szej uwagi na ludzi. Wpraw­dzie nie ata­kują one ludzi, ale pamię­tajmy, że sza­kale bar­dzo czę­sto są nosi­cie­lami wście­kli­zny.

  Nocleg: Okaukuejo

  Atrakcja dnia: zwiedzanie rezerwatu ciężarówką

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

 12. Park Narodowy Etoszy kolejny dzień safari w Etoszy.

  Nocleg: Okaukuejo

  Atrakcja dnia: zwiedzanie rezerwatu ciężarówką

  Śnia­da­nie, lunch i obia­do­ko­la­cja

 13. Windhuk Po dro­dze do sto­licy Nami­bii zatrzy­mamy się przy kilku baza­rach spe­cja­li­zu­ją­cych się w sprze­daży afry­kań­skich pamią­tek. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych będziemy mogli odbyć krótką wycieczkę po mie­ście, po czym nasza wyprawa dobie­gnie końca.

  Opcjonalne atrakcje: wspólny obiad w Joes Beer House.

  Śniadanie