Wycieczka Zimbabwe, RPA, Park Krugera

Atrakcje wycieczki Odkryj Zimbabwe na Nowo

Odwiedzimy 3 obiekty UNESCO w Zimbabwe

Safari w promieniach zachodzącego słońca słońca w Parku Narodowym Hwange

Park Narodowy Hwange- safari jeepami 4 X 4

Zwiedzanie PN Matobo

Ruiny Wielkiego Zimbabwe

Safari pojazdami 4 × 4 w PN Krugera

Podziwianie punktów widokowych Gór Smoczych

Mapa trasy wycieczki przez Zimbabwe do Parku Krugera. Podziwianie Trasy Panoramicznej

O wycieczce Zimbabwe i Park Krugera 2020

 1. Wodospady Wiktorii Zbiórka uczest­ni­ków o godzi­nie 6.45 w Vic­to­ria Falls Rain­bow Hotel w Vic Falls. Wyru­szamy do Parku Naro­do­wego Hwange. Po lun­chu prze­sia­damy się na pojazdy tere­nowe, by zwie­dzić ten naj­więk­szy w Zim­ba­bwe park naro­dowy. Wystę­puje tu więk­szość afry­kań­skich zwie­rząt, ale Hwange sły­nie z popu­la­cji słoni, bo jest ich tutaj około 40 tys. Popu­la­cja słoni prze­kra­cza znacz­nie natu­ralne normy wspie­rane przez taki obszar. Obciąża to zasoby parku. Odbywa się wiele dys­ku­sji jak sobie z tym pora­dzić, a wła­dze par­ków wdra­żają odstrzał w celu ogra­ni­cze­nia popu­la­cji, szcze­gól­nie w latach 1967–1986. Popu­la­cja słoni podwo­iła się w ciągu pię­ciu lat po zakoń­cze­niu odstrzału w 1986 roku. Przez 13 lat w pry­wat­nej kon­ce­sji Parku Hwange o nazwie Soma­lisa żył naj­słyn­niej­szy na świe­cie lew — Cecil. Bestial­skie zabi­cie Celila w 2015 roku przez ame­ry­kań­skiego łowcę tro­feów wywo­łało obu­rze­nie na całym świe­cie. Pozwo­le­nie na zabi­cie lwa wydane było wbrew obo­wią­zu­ją­cym prze­pi­som. Cecil zmarł po kil­ku­go­dzin­nych cier­pie­niach w wyniku śmier­tel­nej rany dozna­nej z łuku. Zabi­cie lwa, nawet sta­rego jak Cecil miało poważne kon­se­kwen­cje dla całego stada. Na kem­ping powra­camy po obej­rze­niu zachodu słońca nad afry­kań­skim buszem.

  Lunch, obiadokolacja

  Hwange Main Camp bungalow — wersja hotele

  Hwange Main Camp, namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Opcjonalnie: popołudniowe safari jeepami w Hwange

 2. Park Narodowy Hwange Całodzienne safari samochodami terenowymi w Hwange. Najlepszy termin odwiedzenia Zimbabwe przypada na miesiące zimowe, czyli od maja do października, podczas pory suchej, kiedy praktycznie nie ma deszczu, a ryzyko malarii jest niskie. Oglądanie zwierząt jest również łatwiejsze, gdy trawa sucha, a zwierzęta skupiają się wokół oczek wodnych. Jest to szczególnie prawdziwe w Hwange, gdzie spotyka się duże stada słoni w porze suchej. Temperatury są łagodne, chociaż od września zaczyna się gorąco. Pamiętajmy: jest to także afrykańska zima. Noce są zimne, ciepłe ubrania są niezbędne podczas porannego safari. Hwange położony jest na granicy pustyni Kalahari, brak wody sprzyja rozwojowi kserofile, czyli gatunków roślin przystosowanych do suchej i gorącej sawanny.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Hwange Main Camp bungalow — wersja hotele

  Hwange Main Camp, namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja Dnia: Całodzienne safari jeepami w Hwange

 3. Park Narodowy Matobo W drodze do Matobo zwiedzimy miasto Bulawayo. Miasto ma szerokie, wysadzane drzewami ulice i jest otoczone pięknymi parkami, dziedzictwem Cecila Johna Rhodesa. Na terenie miasta znajduje się wiele wiktoriańskich budynków. Park Narodowy Matobo dzieli niecała godzina jazdy z Bulawayo. Atrakcją dnia będzie safari z lokalnym przewodnikiem. Oprócz bogactwa zwierząt i ptaków drapieżnych rezerwat słynie z granitowych kopców i głazów zapewniających od dawna schronienie dla Buszmenów. Dzięki sprzyjającym warunkom naturalnym przetrwała tu jedna z najwybitniejszych kolekcji sztuki naskalnej w południowej Afryce, liczącej około 13 tys. lat. Rysunki ilustrują zmieniające się style artystyczne, a także wierzenia społeczno-religijne. Całość stanowi dowód istnienia dawnych kultur afrykańskich. Eksponaty archeologiczne i malowidła naskalne w Matobo dowodzą, że Wzgórza Matobo były zamieszkane przez okres co najmniej 5000 lat. Co więcej, jesteśmy w stanie śledzić pełny obraz życia społeczeństw w epoce kamienia łupanego. Nic więc dziwnego, że 2003 roku miejsce to wpisano na listę UNESCO.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Travellers Guest House — wersja hotele

  Travellers Guest House, namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja Dnia: safari w PN Matobo

 4. Ruiny Wielkiego Zimbabwe Dziś jedziemy do Masvingo i pobliskich ruin Wielkiego Zimbabwe, od którego pochodzi nazwa kraju od 1980 roku. Zwiedzamy kolejne miejsce z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Istnieje wiele hipotez tłumaczących powstanie tego miejsca.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Norma Jeans Lake View Resort — wersja hotele

  Norma Jeans Lake View Resort, namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja Dnia: zwiedzanie Wielkiego Zimbabwe

 5. Tshipise Przekraczamy granicę RPA. Odpoczynek w Tshipise słynącym z basenów termalnych w temperaturze do 65°C.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Forever Tshipise Resort — wersja hotele

  Forever Tshipise Resort — namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Przejście graniczne: Beitbridge.

 6. Johannesburg Po drodze do Johannesburga odwiedzimy stolicę RPA — Pretorię. Noc spędzimy w Belvedere Estate. Chętni mogą rezerwować u przewodnika tradycyjny obiad.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Belvedere Estate — wersja hotele

  Belvedere Estate — namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

 7. Park Narodowy Krugera O godzinie 7.00 wyjazd do Parku Krugera. Dojedziemy na popołudniowe safari. Wieczór mile przy ognisku z występami lokalnych artystów.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Boulders Safari Camp, namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Boulders Safari Camp, namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja Dnia: safari przed zachodem słońca

 8. Park Krugera Aktywność zwierząt jest największa z samego rana. Wyjeżdżamy więc na zwiedzanie rezerwatu o godzinie 6.00, po otwarciu bram wjazdowych na kemping.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja dnia: całodzienne safari jeepami

 9. Trasa Panoramiczna, kanion rzeki Blyde Przygotuj aparat fotograficzny. Dzisiaj będziemy podziwiali widoki wzdłuż spektakularnej Trasy Panoramicznej, będącej częścią Urwiska Gór Smoczych. Największą atrakcją będzie z pewnością zawsze zielony wąwóz rzeki Blyde oraz dodatkowe punkty widokowe, takie jak: Boże Okno, Three Rondavels (trzy chaty), Pinnacle Rock (wieżyca). Wycieczka kończy się przy lotnisku w Johannesburgu. Poproś przewodnika o podwiezienie do hotelu, jeśli zostajesz w Johannesburgu.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Namioty stałe z łazienką — wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką — wersja kemping

  Atrakcja dnia — odwiedzanie punktów widokowych na Trasie Panoramicznej

  Opcjonalnie — poranne piesze safari, cena 240 zł od osoby

 10. Trasa Panoramiczna, kanion rzeki Blyde Poranne safari. Powrót do Johannesburga

  Śniadanie, lunch

  Atrakcja dnia — poranne safari