Zimbabwe Światowej klasy atrakcje Fascynująca wycieczka

Atrakcje wycieczki przez Zimbabwe

Wodospady Wiktorii (UNESCO)

Safari przy zachodzie słońca w Parku Narodowym Hwange

PN Hwange Safari pojazdami 4 × 4

Zwiedzanie Parku Narodowego Matobo (UNESCO)

Ruiny Wielkiego Zimbabwe (UNESCO)

Kąpiel w gorących źródłach w Tshipise

Mapa trasy wycieczki z Wodospadu Wiktorii do Johannesburga.

3 obiekty UNESCO w 5 dni

Zimbabwe pozostaje jednym z najlepszych miejsc podróży na kontynencie afrykańskim. Podziwiać będziemy cuda natury, bogatą przyrodę i jedne z najlepszych kempingów na kontynencie.

 1. Vic Falls do Hwange Wyjazd o 7.00 z Rain­bow Hotel w Vic Falls do Parku Naro­do­wego Hwange. Ten naj­więk­szy w Zim­ba­bwe rezer­wat przy­rody o powierzchni 14650 km² sły­nie z wyso­kiego pogło­wia słoni. Spo­tyka się tutaj ponad 100 gatun­ków ssa­ków i 400 gatun­ków pta­ków. Roman­tyczny wie­czór spę­dzimy przy ogni­sku. O Hwange stało się gło­śno po zastrze­le­niu strzałą lwa o imie­niu Cecil. Lew przez kilka godzin męczył się w wiel­kim bólu. Wielu uważa, że był to już stary lew, który już się nie liczył i mógł być poświę­cony dla pie­nię­dzy. Jest to mylne prze­ko­na­nie. Zabi­cie Cecila spo­wo­do­wało śmierć całego stada. O tym opo­wie nam prze­wod­nik w Hwange.

  Odle­głość 230 km, z Vic­to­ria Falls do Hwange Natio­nal Park

  Noc­leg w Hwange Main Camp

  Lunch, obiadokolacja

  Opcjo­nal­nie: podzi­wia­nie wodo­spadu Wik­to­rii, popo­łu­dniowe safari w Hwange.

 2. Safari w Parku Narodowym Hwange Przez cały dzień zwie­dzamy PN Hwange pojaz­dami 4 × 4. Szacunkowa liczba słoni w Hwange wynosi 50 tysięcy. Uważa się, że pogłowie słoni nie może przekroczyć 15 tysięcy, jeśli chcemy uniknąć degradacji środowiska naturalnego. Podczas suszy w styczniu 2020 roku padło około 55 słoni z powodu braku pożywienia. Pojawiły się głosy nawołujące do wznowienia odstrzału słoni. Myśliwi są za odstrzałem słoni, ale władze śmiertelnie boją się tego z powodu nieuniknionej krytyki międzynarodowej, podobnej do tej, która towarzyszyła śmierci lwa Cecila.

  Nocleg w Hwange Main Camp

  Atrakcja dnia: całodzienne safari w Hwange

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

 3. Safari w Parku Narodowym Matobo Prze­jeż­dżamy przez Bula­wayo w kie­runku Parku Naro­do­wego Matobo. Ten naj­star­szy w Zim­ba­bwe park naro­dowy powstał w 1926 roku jako wola zmar­łego już Cecila Rho­desa. Liczne ska­li­ste wzgó­rza zbu­do­wane są z gra­nitu, two­rząc uni­kalne formy geo­lo­giczne oraz wiele grot. Stwo­rzyło to dogodne warunki do osie­dle­nia się ludzi ponad 5000 lat temu. W 2003 roku park naro­dowy wpi­sano na listę UNESCO dzięki dobrze zacho­wa­nym malo­wi­dłom naskal­nym. W obrę­bie rezer­watu wydzie­lono ści­sły teren chro­niony dla zagro­żo­nych kłu­sow­nic­twem noso­roż­ców czar­nych i bia­łych.

  Nocleg w: Traveller’s Guest House

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Hwange do Matopos ±380 km

  Atrakcja dnia: popołudniowe safari w PN Matobo

 4. Wycieczka do Ruin Wielkiego Zimbabwe Zwie­dzamy kolejną atrak­cję z listy UNESCO. Ruiny Wiel­kiego Zim­ba­bwe powstały około XI wieku. Ruiny są źró­dłem wielu teo­rii i spo­rów na prze­strzeni lat. Zbu­do­wane bez zaprawy, naj­wyż­sze ściany mają do 11 metrów wyso­ko­ści i dziel­nie opie­rają się nisz­czy­ciel­skiemu dzia­ła­niu sił natury. Odkryto tutaj także 8 rzeź­bio­nych figu­rek pta­ków, któ­rych wid­nieją na fla­dze Zim­ba­bwe.

  Nocleg w: Norma Jeans Lake View Resort

  Główna atrakcja: zwiedzanie ruin

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Matopos do Great Zimbabwe Ruins ±360 km

 5. Gorące źródła w Tshipise Prze­kra­czamy gra­nicę z RPA. Resztę dnia spę­dzimy w spa w Tshi­pise

  Nocleg w: Forever Tshipise Resort

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Wielkie Zimbabwe do Tshipise ±370 km

  Przejście graniczne: Beitbridge

  Główna atrakcja: gorące źródła

 6. Koniec wycieczki w Johannesburgu W Johan­nes­burgu poże­gnamy się z grupą. Chętni spo­tkają się w jed­nej z wielu wspa­nia­łych Johan­nes­bur­skich restau­ra­cji.

  Śniadanie, lunch

  Tshipise do Johannesburga ±485 km

  Opcjonalna kolacja pożegnalna