Wycieczka RPA, Mozambik, Suazi

Atrakcje wycieczki do Mozambiku

PN Krugera pojazdami 4X4

Scenerie Trasy panoramicznej w Górach Smoczych

Stolica Mozambiku- Maputo

Relaks na plażach Barra i Tofo

Targ niewolników w Vilanculos

Ekskursja na Bazaruto

Xai Xai

Rezerwaty Hlane i Mlilwane w Suazi

Mapa trasy wycieczki z Johannesburga do Mozambiku i Suazi

Wycieczka do Mozambiku

 1. Wyjazd do Krugera Zbiórka o godzi­nie 7.00. Po krót­kim zała­twie­niu for­mal­no­ści wyjazd w stronę PN Kru­gera. Prze­ci­namy Mpu­ma­langę (daw­niej Highveld). Mijamy kopal­nie węglowe wokół eMa­lah­leni, następ­nie prze­ci­namy dobrze utrzy­mane pola uprawne. W okre­sie zimo­wym może tutaj być bar­dzo zimno. Jeste­śmy na wyso­kości ponad 1500 m n. p. m. Na miej­scu mamy czas na relaks przy base­nie. Chętni mogą wyku­pić popo­łu­dniowe safari.

  Lunch, obiadokolacja

  Namioty glampingowe z łazienką- wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką- wersja kemping

  nocleg: Nkambeni Camp

  Opcjonalnie: popołudniowe safari

 2. Zwiedzamy Park Krugera Prze­sia­damy się na pojazdy 4 X 4. Cały dzień spę­dzimy na tro­pie­niu zwie­rząt.

  Śniadanie, lancz, obiadokolacja

  Namioty glampingowe z łazienką- wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką- wersja kemping

  Atrakcja dnia: safari jeepem

 3. Panoramy Trasy Panoramicznej Mamy szansę pospać dłu­żej. Jedziemy na zwie­dza­nie pobli­skiego kanionu rzeki Blyde. Ponie­waż wyjeż­dżamy na tereny wyżynne, obser­wu­jemy nagłą zmianę kli­matu. Czę­ste mgły utrud­niają czę­sto widoki z Bożego Okna. Przy sprzy­ja­ją­cych warun­kach, czyli kiedy jest bar­dzo gorąco, miej­sce mgły zaj­muje haze. Jest to rodzaj mgiełki poja­wia­ją­cej się w rejo­nach pół­tro­pi­kal­nych. Haze gro­ma­dzi się na wyż­szych par­tiach gór, doda­jąc uroku naszym foto­gra­fiom.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Namioty glampingowe z łazienką- wersja hotele

  Namioty typu igloo z komunalną łazienką- wersja kemping

  Opcjonalnie: poranne piesze safari, nocne safari w koncesji Nkambeni

 4. Zwiedzamy Maputo Prze­kra­czamy gra­nicę Mozam­biku. Dla oby­wa­teli kra­jów gdzie nie ma amba­sady Mozam­biku, wizy wyda­wane są na gra­nicy. Zwie­dza­nie mia­sta z prze­wod­ni­kiem.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Southern Sun Maputo

  Przejście graniczne: Lebombo w Mozambiku, Komatipoort w RPA

 5. Inhambane- Barra Beach Do Inham­bane jedziemy drogą wzdłuż wybrzeża. To długi dzień w podróży, mamy wiele do zoba­cze­nia, mijamy wio­ski, plan­ta­cje orze­chów koko­so­wych, orze­chów ner­kowca i trzciny cukro­wej. Wska­zane, by mieć przy sobie lokalną walutę (meti­cals). Wymiany możemy doko­nać na sta­cjach ben­zy­no­wych. Można też użyć karty w ban­ko­ma­cie. Jeśli pła­cimy dola­rami lub ran­dami, otrzy­mamy gor­szą wymianę. Dojeż­dżamy na egzo­tyczną plażę z pal­mami. Dziś wie­czo­rem czeka nas tra­dy­cyjna kola­cja.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Bay View Lodge

  Atrakcja Dnia: tradycyjny obiad

 6. Inhambane- drugi dzień Spę­dzamy drugi dzień na plaży. Pły­wa­nie w tutej­szych cie­płych wodach Oce­anu Indyj­skiego jest bez­pieczne. Chętni mogą nur­ko­wać i snor­ko­wać.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Bay View Lodge

 7. Plaża Tofo Dzi­ś robimy krótką prze­jażdżkę do Tofo, aby spę­dzić dzień, cie­sząc się kolej­nym kul­to­wym miej­scem na plaży w Mozam­biku. Z bez­piecz­nym pły­wa­niem uro­czy targ i wiele popu­lar­nych barów na plaży, Tofo jest ide­al­nym miej­scem na cało­dniową wycieczkę. Drugi dzień nie tylko zapew­nia, że masz moż­li­wość sko­rzy­sta­nia w pełni z opcjo­nal­nych atrak­cji, pozwala nam to rów­nież na pewną ela­stycz­ność w dosto­so­wa­niu się do warun­ków pogo­do­wych.

  Śniadanie, obiadokolacja

  Nocleg: Southern Sun Maputo

  Fakultatywne Atrakcje: Ocean Safaris, Quad Biking, Scuba Diving, Snorkelling i inne.

 8. Zwiedzamy Inham­bane Dziś rano zatrzy­mu­jemy się w Inham­bane, gdzie będzie­cie mieli oka­zję zwie­dzić rynek i histo­ryczne ulice tego byłego targu nie­wol­ni­ków. Miasto powstało w XI wieku, choć możliwe, że nawet dużo wcześniej, czyli na długo przed pojawieniem się tutaj Europejczyków. Istnieją dowody, że łodzie żaglowe dau odbywały komercyjne rejsy między Afryką i Indiami lub Zatoką Perską. Już w I wieku p.n.e. grecki nawigator Hippalus zauważył, że w miesiącach między listopadem i marcem monsun wieje w kierunku południowo-zachodnim, czyli od Indii do Afryki. W kwietniu kierunek wiatru odwraca się i do października wieje w kierunku Indii. Żeglarze byli w stanie pokonać odległość prawie 5000 km w ciągu 25 dni. Inham­bane otoczone jest wspaniałymi plażami i licznymi palmami kokosowymi. To miasto było również znane jako główne centrum handlu kością słoniową, a także centrum wielorybnictwa. Nad zatoką jest okazja, by odpocząć i wypić drinka w jednej z wielu kawiarenek. Po powro­cie do cię­ża­rówki uda­jemy się na pół­noc, do naszego następ­nego punktu podróży.

  Śniadanie, lunch i obiad

  Nocleg: Golden Sands Apartments

  Atrakcja Dnia: zwiedzanie Inhambane, wodna taksówka (dau) do Maxixe

 9. Ekskursja na Bazaruto Zwie­dza­nie Archi­pe­lagu Baza­ruto odbę­dzie się na tra­dy­cyj­nej łodzi połu­dnio­wego wybrzeża Afryki — zwane dau. W skład Archi­pe­lagu Baza­ruto wcho­dzi 6 wysp. Wyspy tego fan­ta­stycz­nego miejsca to: Baza­ruto, Ben­gu­erra, Maga­ru­que, Banque, Santa Caro­lina. Będziemy mieli oka­zję na pły­wa­nie, snor­ke­ling i odpo­czy­nek na egzo­tycz­nych bia­łych pla­żach.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Golden Sands

  Fakultatywne atrakcje: scuba diving, jazda konna, quad biking, snorkeling, wędkowanie, nocny rejs łodzią.

 10. Xai Xai Mia­steczko Xai Xai poło­żone jest na pół­noc od Maputo, przy ujściu legen­dar­nej rzeki Lim­popo. To tęt­niące życiem mia­sto sły­nie z mar­ke­tów, skle­pów, restau­ra­cji i barów. Ostatni wie­czór w Mozam­biku spę­dzimy w tej nadmor­skiej miej­sco­wo­ści, przy­go­to­wu­jąc się do wyjazdu w kie­runku gra­nicy z RPA.

  Śniadanie, lunch i obiad

  Nocleg: Sunset Beach Lodge

 11. Rezerwat Hlane w Eswatini Wra­camy przez Maputo, prze­kra­czamy gra­nicę do Eswa­tini (dawna nazwa Suazi).

  Śniadanie, lunch i obiad

  Nocleg: Na terenie Hlane

  Przejście graniczne: Namaacha - Mozambik, Lomahasha - Suazi

 12. Rezerwaty Suazi Poranne safari w Parku Naro­do­wym Hlane. Prze­jazd do Mlil­wane Wil­dlife Sanc­tu­ary, gdzie spę­dzimy jedną noc. Możemy tutaj spa­ce­ro­wać i oglą­dać różne zwie­rzęta (zebry, bles­boki, guźce i inne). Zwie­rzęta przy­zwy­cza­jone są do widoku ludzi, stwa­rza to świetne oka­zje do robie­nia zdjęć. Kem­ping w Mlil­wane jest nie­na­ganny. Restau­ra­cja ofe­ruje smaczne dania w przy­stęp­nych cenach w porów­na­niu do innych miejsc, jakie odwie­dza­li­śmy.

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Nocleg: Na terenie Mlilwane Wildlife Sanctuary

 13. Ostoja Mlilwane Cały dzień do naszej dys­po­zy­cji. Możemy zwie­dzać rezer­wat sami lub z prze­wod­ni­kiem. Noc­leg: na tere­nie Mlil­wane Wil­dlife Sanc­tu­ary

  Nocleg: na terenie Mlilwane Wildlife Sanctuary

  Atrakcje Dnia: piesze zwiedzanie rezerwatu

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

 14. Johannesburg Pow­rót do Johan­nes­burga. Zakoń­cze­nie imprezy w hotelu Belve­dere Estate.

  Śniadanie, lunch