Egzotyczna przygoda Kalahari, Okawango, Vic Falls Największe atrakcje Afryki Południowej

Plan wycieczki Botswana i Wodospady Wiktorii

Przejazd przez Kalahari

Pie­sze zwie­dza­nie Kala­hari z lokal­nym prze­wod­ni­kiem

Wizyta na Okawango

Rejs łodzią na Okawango

Popołudniowy rejs rzeką Chobe

Zwiedzanie rezerwatu Moremi

Podziwianie Wodospadu Wiktorii

Mapa trasy wycieczki z Johannesburga do Wodospadu Wiktorii.

RPA, Botswana, Vic Falls w Zimbabwe

 1. Johannesburg do wrót Kalahari Wyjazd z Johan­nes­burga o godzi­nie 7.00. Prze­kra­czamy gra­nicę Bot­swany. Jedziemy auto­stradą Trans-Kala­hari, której budowę zakończono w 1998 roku. Bie­gnie z Walvis Bay w Nami­bii, przez Bot­swanę do Pre­to­rii. Koszt budowy wyniósł 115 mil­lionów US$. Noc spę­dzimy w sie­dli­sku Kang poło­żo­nym u wrót pustyni Kalahari.

  Lancz, obiadokolacja

  Przejście graniczne: Skilpadshek — RPA, Pioneer Gate — Botswana

  Nocleg: Kang Ultra Stop

 2. Dzika Kalahari Safari w Rezer­wa­cie Dzi­kiej Przy­rody Cen­tral Kala­hari. Zwie­dzamy drugi, naj­więk­szy na świe­cie obszar chro­niony. Cen­tral Kala­hari ma powierzch­nię 52800 km², czyli 1/6 powierzchni Pol­ski. Nie­wąt­pliwą atrak­cją będzie spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli zani­ka­ją­cego już ludu San (nazwa nadana przez bia­łych osad­ni­ków — Busz­me­nów). Choć sztuka prze­trwa­nia została bez­pow­rot­nie stra­cona, nasz lokalny prze­wod­nik zadziwi nas swoją wie­dzą pod­czas pie­szej eks­kur­sji po Kala­hari. Wie­czór spę­dzimy nad ogni­skiem w towa­rzy­stwie grupy San. Przy śpie­wach i tań­cach usły­szymy wiele cie­ka­wych opo­wia­dań, prze­ka­zy­wa­nych z poko­le­nia na poko­le­nie.

  Śniadanie, lancz, obiadokolacja

  Atrakcje Dnia — piesza wycieczka z przewodnikiem San, pokaz folklorystyczny z udziałem artystów San

  Nocleg: Ghanzi Trail Blazers

 3. Wrota Okawango W Maun możemy wyku­pić pano­ra­miczny lot nad Oka­wango. Paku­jemy nie­zbędne wypo­sa­że­nie na jutrzej­szy wyjazd na Oka­wango. Prze­wod­nicy powie­dzą nam, co możemy pako­wać w zależ­no­ści od wybra­nej opcji. Wska­zane, by mieć nie­wielką torbę lub ple­cak.

  Śniadanie, lancz, obiadokolacja

  Opcjonalna atrakcja — lot awionetką nad Deltą Okawango

  Nocleg: Sedia Riverside Lodge lub Sitatunga

 4. Wyjazd na Okawango Osoby, które nie wyku­piły opcjo­nal­nej dwu­dnio­wej eks­kur­sji na Oka­wango, zwiedzą deltę w dniu dzi­siej­szym. Po około godzin­nym trans­fe­rze do przy­stani łodzi mokoro pły­niemy na jedną z wysp. Pod opieką lokal­nych prze­wod­ni­ków będziemy tro­pić zwie­rzęta. Dodat­kowy dresz­czyk emo­cji dostar­czy fakt, że prze­wod­nicy nie posia­dają broni pal­nej. W przy­padku napo­tka­nia nie­bez­piecz­nych zwie­rząt zdani jeste­śmy na ich umie­jęt­no­ści inte­rak­cji z dra­pież­ni­kami. Tego rodzaju safari nie doświad­czymy w innych rezer­wa­tach. Choć Oka­wango sły­nie z wiel­kiego pogło­wia zwie­rząt, pod­czas pie­szej wędrówki nie zoba­czymy ich wiele i raczej wolimy ich nie spo­ty­kać na naszej dro­dze. Zdani jeste­śmy na doświad­cze­nie naszych prze­wod­ni­ków w roz­ła­do­wa­niu nie­bez­piecz­nych sytu­acji.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Sedia Riverside Lodge w Maun

  Opcjonalne: 2-dniowe safari na Okawango

 5. Rezerwat Moremi Zwiedzamy Moremi. Rezer­wat ten to około 5000 km² wydzie­lo­nego pod ści­słą ochronę obszaru Delty Oka­wango. Zwie­dzimy jedne z naj­pięk­niej­szych miejsc na Okawango. Podziwiamy kojące widoki na sawannę, obserwujemy ptaki na lagu­nach. Ist­nieją rów­nież obszary gęsto zale­sione, w któ­rych żyją lika­ony i lam­party. Na pół­nocny wschód leży Park Naro­dowy Chobe, gra­ni­czący z rezer­wa­tem Moremi. Tylko około 30% rezer­watu sta­nowi ląd stały.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Sedia Riverside Lodge lub Sitatunga

  Atrakcja dnia: zwiedzanie Moremi

 6. Solnisko Makgadikgadi Jedziemy do mia­steczka Nata na skraju efe­me­rycz­nej rzeki Man­zam­ny­ama. Chętni zwie­dzą naj­więk­sze na świe­cie słone jezioro- sol­ni­sko Mak­ga­dik­gadi. Pozo­sta­łość po wiel­kim jezio­rze, które wyschło dzie­siątki tysięcy lat temu. Bada­nia naukowe dowo­dzą, że pierwsi ludzie poja­wili się tutaj przed około 200 tysięcy laty. Mak­ga­dik­gadi sły­nie z kolo­nii lęgo­wych peli­ka­nów i fla­min­gów.

  Nocleg: Nata Lodge

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Opcjonalnie: Ekskursja po słonym jeziorze Makgadikgadi (Sanktuarium Nata)

 7. Park Narodowy Chobe Prze­jazd do Kasane. Chętni jadą na safari otwar­tymi pojaz­dami w PN Chobe. Popo­łu­dnie spę­dzimy na roman­tycz­nym rej­sie rzeką Chobe. Jest to nie­ty­powe safari, pod­czas któ­rego dla odmiany pły­niemy łodzią moto­rową, nie jeepem. Zwie­rzęta igno­rują łodzie, bez popłochu jeste­śmy w sta­nie zbli­żyć się dosłow­nie na wycią­gnię­cie ręki do nie­któ­rych dzi­kich i nie­bez­piecz­nych zwie­rząt. Wspa­niała oka­zja do zro­bie­nia cie­ka­wych zdjęć.

  Thebe River Safaris

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Opcjonalnie: safari jeepami w Chobe

 8. Wodospad Wiktorii Jedziemy do Vic Falls. Rezerwujemy ekstremalne atrakcje na jutro.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Nocleg: Shearwater Explorers Village

  Opcjonalnie: grupowa kolacja w restauracji

  Przejście graniczne: Kazangula Road

 9. Wodospad Wiktorii Więk­szość tury­stów spę­dzi wolny czas na spły­wach (white water rafting). Zakoń­cze­nie wycieczki. Możemy wró­cić do Johan­nes­burga dwu­dnio­wym trans­fe­rem jutro lub pozo­sta­jemy dłu­żej w Vic Falls na wła­sny koszt.

  Cena 2 dniowego transferu do Johannesburga: 450 zł

  Śniadanie